ขึ้นชั่วโมงทุน (Scolarship Hours)  
รหัสนักศึกษา
(Student ID)
เทอม
(Semester)
วัน/เวลาที่ทำ
(Activity Date)
วัน (Date) เวลา (Time)
กิจกรรมที่ทำ
(Activities)
ชั่วโมงที่ทำ
(Hours)
   
พิมพ์ข้อความที่เห็นด้านบน
(Type the text you see above)

ลงทะเบียน (Register)

ขึ้นชั่วโมงทุน (Scolarship Hours)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking) (เฉพาะรหัสนศ.)