ค้นหาชั่วโมงทุน (Search Scolarship Hours)  
รหัสนักศึกษา (Student ID)
เลขบัตรประชาชน
(Identification Number)
 

ลงทะเบียน (Register)

ขึ้นชั่วโมงทุน (Scolarship Hours)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking)

ตรวจสอบชั่วโมงทุน (Checking) (เฉพาะรหัสนศ.)