หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Program in Industrial Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
Bachelor of Business Administration
(Program in Industrial Management)
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
B.B.A. (Program in Industrial Management)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานในองค์การของภาคอกชน ภาครัฐ และองค์การในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศในสาขา วิชาการจัดการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร            

 • ระยะเวลาศึกษาตลาดหลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             3  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                9  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                                       15 หน่วยกิต
กลุ่มสหวิทยาการและพลศึกษา                           3  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                   99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                50 หน่วยกิต
วิชาชีพ                                                                    49 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ                                    43 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก                                       6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                        6  หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. .ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

แนวทางการประกอบอาชีพ                                                                                                                                                          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพดังนี้

 1. ด้านวางแผนการผลิต
 2. ด้านการวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง
 3. งานควบคุมคุณภาพ
 4. พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ฝ่าย / แผนก การผลิต
 5. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้าง