หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
บธ.บ. (การจัดการ)
B.B.A. (Management)

จุดหมายของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานในองค์การของภาคอกชน ภาครัฐ และองค์การในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 2. .เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศในสาขา วิชาการจัดการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร            

 • ระยะเวลาศึกษาตลาดหลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              3  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                9  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                                     15 หน่วยกิต
กลุ่มสหวิทยาการและพลศึกษา                           3  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                 99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                             50 หน่วยกิต
วิชาชีพ                                                                49 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ                                                43 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก                                                   6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                            6  หน่วยกิต

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา      

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

แนวทางการประกอบอาชีพ     

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพดังนี้

 1. นักบริหาร/พนักงาน ในหน่วยงานของรัฐ
 2. นักบริหาร/พนักงานในสถานประกอบการเอกชน
 3. พนักงานในธนาคารพาณิชย์/บริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
 4.  พนักงานในหน่วยงานระหว่างประเทศ
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว