หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration
(Logistics Management)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
B.B.A. (Logistics Management)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานในองค์การของภาคอกชน ภาครัฐ และองค์การในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศในสาขา วิชาการจัดการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร            

 • ระยะเวลาศึกษาตลาดหลักสูตร 4 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 3  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   9  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                                        15 หน่วยกิต
กลุ่มสหวิทยาการและพลศึกษา                              3  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                     99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                 50 หน่วยกิต
วิชาชีพ                                                                    49 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ                                                    43 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก                                                       6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                6  หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา      

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

แนวทางการประกอบอาชีพ     

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพดังนี้

 1. ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินคเ ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
 2. ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst , Material Planner , Operations Analyst , Procurement Manager , Supply Chain Analyst , Business Process Analyst , Operations Manager
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่ง ทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ
 4. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้าง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์