คำถามที่ถามบ่อย

เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

เรียนเกี่ยวกับ การจัดการการดำเนินงาน การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ หลักการตลาด แผนธุรกิจ องค์การและการจัดการ กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การเงินธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้ก็จะเจาะลึกเข้าไปในวิชาของแต่ละสาขาที่แตกต่างกัน

แต่ละสาขาก็จะมีอาชีพแตกต่างกันไปตามสายที่เรียนมา แต่โดยรวมแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักการธนาคาร ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักการตลาด พนักงานด้านการประชาสัมพันธ์ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่าย/แผนกการผลิต  พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ นักออกแบบและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน

แต่ละสาขาก็จะมีอาชีพแตกต่างกันไปตามสายที่เรียนมา แต่โดยรวมแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักการธนาคาร ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักการตลาด พนักงานด้านการประชาสัมพันธ์ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่าย/แผนกการผลิต  พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ นักออกแบบและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน

แต่ละสาขาก็จะมีอาชีพแตกต่างกันไปตามสายที่เรียนมา แต่โดยรวมแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักการธนาคาร ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักการตลาด พนักงานด้านการประชาสัมพันธ์ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่าย/แผนกการผลิต  พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ นักออกแบบและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน

สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-ภาษา สายคำนวณ ปวช. ปวส. จบสายไหนมาก็สามารถเรียนคณะบริหารธุรกิจได้หมด

แต่ละสาขาก็มีค่าเทอมที่ไม่แต่ต่างกันมาก อยู่ที่ว่าแต่ละเทอมจะลงเรียนมากหรือลงเรียนน้อย ถ้าลงเรียนมาก หลายวิชา ค่าเทอมก็จะสูงกว่าคนที่ลงเรียนน้อย โดยประมาณต่อเทอมอยู่ที่ 29000 บาทขึ้นไป

การศึกษาดูงานขึ้นอยู่แต่ละสาขาซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งทางคณะได้มีการจัดให้มีการศึกษาดูงานเป็นประจำเพื่อให้นักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่างของการทำงานจริงซึ่งก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมา ส่วนการฝึกงานนั้นมี 2 แบบ คือแบบสหกิจศึกษา(ฝึกงาน4เดือน) กับการฝึกงาน(ฝึก2เดือน)

เวลาเรียนจริงๆจะได้พบกับเพื่อนๆมากมายหลายสาขาไม่ใช่เจอแต่เพื่อนสาขาตัวเองอย่างเดียว ทำให้เรามีเพื่อนต่างสาขามากขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจแก่กันได้

มีห้องshoppa เป็นห้องขายของที่นักศึกษานำของมาขาย มีห้องLabที่สามารถเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหาความรู้ได้ มี wi-fi ให้ใช้ฟรี  มีร้านขายน้ำอยู่ใต้ตึกคณะ

การลงทะเบียนเรียนนั้นนักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่จะลงเรียนได้เองตามความเหมาะสมแต่อยู่ภายใต้วิชาที่คณะให้เรียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและเมื่อนักศึกษาเลือกวิชาลงเรียนได้แล้วต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นเพื่อปลดล็อค นักศึกษาถึงจะลงทะเบียนเรียนได้ เมื่อถึงเวลาลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนเรียนในIntranetของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะจะมีการบอกล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงวันลงทะเบียนเรียนและนักศึกษาสามารถซื้อคู่มือลงทะเบียนเพื่อดูรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนั้นได้ที่ตึก1ช่อง1

นักศึกษาสามารถแก้เกรดได้ด้วยการลงเรียนรายวิชานั้นใหม่โดยที่ F จะไม่นำไปคิดในGPAรวม และในใบTranscript(ใบประมวลผลการศึกษา)จะมี F อยุ่ พร้อมกับเกรดใหม่

สำหรับนักศึกษาเทียบโอนสามารถเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนได้บางรายวิชาที่ตรงกับวิชาที่คณะเรียน ซึ่งวิชาที่จะเทียบโอนนั้นต้องเป็นเกรด C ขึ้นไป