';

คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา