';

ละครเวทีเทิดพระเกียรติ ในโครงการ Sound of love “เสียงแห่งความจงรักภักดี” ในเรื่อง “Super Hero”