';

ม.รังสิต จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์