';

กิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการ HR Camp (ครั้งที่ 3)