';

คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ได้ให้การต้อนรับ “สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)