';

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน