เรียนจบแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

คณะบริหารธุรกิจ

ลำดับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1)    ให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา  ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/ ด้วย username และ password ชุดเดียวกับ intranet 2)    หลังจากเข้าระบบแล้วบัณฑิตจะต้องกรอกแบบสอบถามและกดบันทึกแบบสอบถามก่อน จึงจะเข้าสู่หน้าการขึ้น ทะเบียนบัณฑิต 3)    เมื่อเข้าสู่หน้าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและบันทึกข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อแจ้งสำนักงานทะเบียน 4)    พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารแล้วนำใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพฯหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ระบุในใบแจ้งชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดในกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา ห้ามใช้ช่องทางอื่นในการชำระเงิน  ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดสืบเนื่องจากการชำระเงินนอกเหนือจากช่องทางที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (จำนวนเงินรวม 1,520 บาท ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา

ประกาศหน้าสำนักงานทะเบียนและที่ http://registra.rsu.ac.th/ 2. ติดต่อขอใบโครงสร้างหลักสูตร (มรส.36) และใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (มรส.32) จากสำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 3. เตรียมรูปถ่ายสวมครุย หลังฉากสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว ในลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ทรงผมเป็นทรงสุภาพ ไม่ติดเครื่องประดับและต่างหู จำนวน 3 ใบ 4. ยื่นเอกสารข้อ 2.