คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

การจัดการการค้าปลีก

 งานทางด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกทุกรูปแบบรวมถึงการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้ตอบสนองกับความต้องการขององค์การสู่การเป็น ฝ่ายบริหารงานธุรกิจบริการทุกรูปแบบ

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจให้สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย สู่การเป็นนักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการซอฟแวร์ ที่มีความสามารถ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ การเจรจาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ที่สู่การเป็นนักการตลาด การนักประสานงานต่างประเทศ ที่มีความสามารถ

การจัดการอุตสาหกรรม

 การวางแผนและการควบคุมการผลิตขององค์การทางด้านธุรกิจ รวมทั้งการจัดการคุณภาพของบริษัทและองค์การต่างๆสู่การเป็นฝ่ายงานวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ที่มีความสามารถ

การจัดการโลจิสติกส์

 มุ่งเน้นความเข้าใจถึงการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดซื้อคลังสินค้า สู่การเป็นฝ่ายการขนส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นำเข้า-ส่งออก ที่มีความสามารถ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 เกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นฝ่ายบุคคล รับราชการ เจ้าของธุรกิจ ที่มีความสามารถ

การจัดการตลาด

 มีจุดมุ่งหมายให้เข้าใจถึงการบริหารการตลาดทั้งของบริษัทและองค์กรต่างๆสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตลาด ฝ่ายวิจัยตลาด ที่มีความสามารถ

การจัดการ

 ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารจัดการองค์การ วางแผน และการเป็นผู้นำในองค์การสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ นักบริหาร ที่มีความสามารถ

การเงินการลงทุน

 วางแผนทางด้านการเงินขององค์การทางธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินสู่การเป็นงานวิเคราะห์สินเชื่อ งานจัดการลงทุน นักการเงินบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความสามารถ