สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

การได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้การวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์ในธุรกิจสามารถบรรลุผลในระดับที่ต้องการ รวมทั้งบทบาทของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจไปสู่ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบธุรกิจในรูปแบบใหม่ของตลาดการแข่งขันผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การ ทำให้องค์การมีความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ  และศาสตร์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1  โปรแกรมเมอร์

2  นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

4  ดูแลระบบบริการ ความปลอดภัย เครือข่าย

5  ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เช่น e-Commerce, e-Learning, e-Service

6  เปิดร้าน Internet

7   IT Director

8   Graphic Creator

9 เปิดร้านขายคอมพิวเตอร์

10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

11 ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

12  ผู้จัดการซอฟต์แวร์

13  ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

14  ผู้จัดการฐานข้อมูล