มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจมีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคมและประเทศ โดยจะเน้นการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจและรัฐกิจ โดยตั้งความหวังแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต ให้ได้คุณภาพที่นำเอาเทคโนโลยีการจัดการเชิงธุรกิจต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคมและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ได้

คณะบริหารธุรกิจ

บริการอื่นๆ

เรียนจบแล้วทำงานที่ไหนดี?

REGISTER TO FINE JOBS.

 “เริ่มลงทะเบียนหางานกับเรา คณะบริหารธุรกิจ และมาร่วมประสบความสำเร็จไปด้วยกัน”