คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

อัตลักษณ์

 “เป็นขุมพลังความรู้ สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ

ผู้ประกอบการุร่นใหม่ที่คิดสร้างสรรค์

ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง”

วิสัยทัศน์

  “ ผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ ”

พันธกิจ

 “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม พัฒนางานวิจัย

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากร”

การสอนที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี นอกจากนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีก 4 สาขาวิชา คือสาขา วิชาการจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ยังได้การรับรอง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมาก ขึ้นและ ยังมีการเปลี่ยนให้เป็นระบบทวิภาคอีกด้วย โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2548 นอกจากนั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรการจัดการ มหาบัณฑิต สาขา วิชาการเป็นผู้ประกอบการโดยจะเริ่มรับนักศึกษา

คณะบัญชีได้แยกออกจากคณะบริหารธุรกิจ โดยรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐานศึกษา

คณะบริหารธุรกิจได้ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 4 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การบริหารอุตสาหกรรมและขอเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มอีก 1 หลักสูตร นอกจากนั้นคณะบริหารธุรกิจยังขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเปิดเป็นระบบไตรภาค และเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2541 เป็นต้นมา

คณะบริหารธุรกิจได้ทำเรื่องขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการ ศึกษาฯ ทั้ง 6 สาขาวิชา โดยมีหลักสูตรที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว และผ่านการประเมินคุณภาพ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและ สาขา วิชาการบริหารอุตสาหกรรม

เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ทั้ง 6 หลักสูตรที่มีการปรับปรุง

คณะบริหารธุรกิจได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 หลักสูตรและบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 หลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชีได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยทำการเปลี่ยนชื่อปริญญาจากบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็น บัญชีบัณฑิต

วิทยาลัยรังสิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทั้ง 6 สาขาวิชา ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจตั้งขึ้นพร้อมการก่อตั้งวิทยาลัยรังสิต และดำเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและ สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม ซึ่งทุกสาขาวิชาจะใช้ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการปรับระบบการศึกษาจากระบบทวิภาคให้เป็นแบบไตรภาค คณะบริหารธุรกิจจึงได้ทำการปรับปรุง หลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบใหม่ นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจได้ทำการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก“สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” เป็น “สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์” และ“สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม” เป็น “การจัดการอุตสาหกรรม” และยังขอ เปิดดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการตลาด