สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการวิเคราะห์การลงทุน และวางแผนทางด้านการเงินขององค์การทางด้านธุรกิจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางด้านการเงิน  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจถึงการบริหารการเงินทั้งของบริษัทและองค์การต่าง ๆ  การบริหารการลงทุนตลอดจนในเรื่องการควบคุมทางด้านการเงิน  การบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์  การจัดสรรเงินทุนในการลงทุนหลักทรัพย์  การประกันภัย รวมถึงการบริหารการเงินโดยทั่วไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1  นักการธนาคาร

2  นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน

3  นักการเงินในธนาคารพาณิชย์

4  นักการเงินบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์

5  นักการเงิน เจ้าหน้าที่ในตลาดหลักทรัพย์

6  นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7  ที่ปรึกษาการลงทุน