สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการตลาด และวางแผนทางด้านการตลาดขององค์การทางด้านธุรกิจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางด้านการตลาด  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจถึงการบริหารการตลาดทั้งของบริษัทและองค์การต่าง ๆ  การบริหารการลงทุนตลอดจนในเรื่องการควบคุมทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด  รวมถึงการบริหารการตลาดโดยทั่วไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตลาด

2   พนักงานด้านการโฆษณา

3  พนักงานด้านการประชาสัมพันธ์

4   พนักงานขาย

5  เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์การ

6   ผู้ประกอบการธุรกิจ