สาขาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

มุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาได้สามารถเข้าใจถึงหลักการจัดการ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามหลักการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดองค์การ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การ เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1.  นักบริหารในสถาบันการศึกษา

2.  นักบริหาร / พนักงาน ในหน่วยงานของรัฐ

3.  พนักงานในธนาคารพาณิชย์   / บริษัทเงินทุน  / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

4.  ผู้บริหาร / พนักงานในสถานประกอบการเอกชน

5.  พนักงานในหน่วยงานระหว่างประเทศ

6.  พนักงานในองค์การการค้าระหว่างประเทศ

7.  ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

8.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว