สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ อันประกอบด้วย การจัดการ การขนส่ง และ อุตสาหการ และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการวิเคราะห์ และวางแผนทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ขององค์การธุรกิจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางด้านการจัดการโลจิสติกส์  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจถึงการบริหารงานโลจิสติกส์ของบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น การคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการวัสดุ การค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ  ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทันกับเหตุการณ์และวิทยาการอันทันสมัย

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1  ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง

2 ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน  วัตถุดิบ การผลิต  หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst,  Material Planner, Operations Analyst,  Procurement Manager, Supply Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager

3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ

4  รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5  นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์