สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม  และการวางแผนและควบคุมการผลิตขององค์การทางด้านธุรกิจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางด้านการผลิต  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจถึงการจัดการคุณภาพทั้งของบริษัทและองค์การต่าง ๆ  และยังมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการมลภาวะทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้ทางสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทันกับเหตุการณ์และวิทยาการอันทันสมัย

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1  ด้านวางแผนการผลิต

2  ด้านการวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง

3  งานวิเคราะห์ประเมินโครงการ

4  งานควบคุมคุณภาพ

5  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่าย/แผนก การผลิต

6  ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง