สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เน้นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การภาคธุรกิจเอกชน ประกอบไปด้วยธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและแบบไม่มีหน้าร้าน ธุรกิจบริการและธุรกิจแฟรนไชส์ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นนักบริหารและผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างมืออาชีพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1  พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม

2  พนักงานฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์

3  พนักงานฝ่ายออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก

4  พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจบริการทุกรูปแบบ

5  พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต

6  พนักงานฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์

7  พนักงานฝ่ายบริหารงานศูนย์กระจายสินค้า

8  ผู้ประกอบการธุรกิจ

9  ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก