สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหาคนเข้ามาสู่องค์การ การคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์จากกำลังคนที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลรักษาให้บุคลากรอยู่กับองค์การไปนาน ๆ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

1.  รับราชการ

2.  พนักงานบริษัทเอกชนในสายงานทรัพยากรมนุษย์ และสายงานอื่น

3. เจ้าของธุรกิจ

4. อื่นๆ