';

Rangsit University

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคมและประเทศ โดยจะเน้นการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจและรัฐกิจ โดยตั้งความหวังแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต ให้ได้คุณภาพที่นำเอาเทคโนโลยีการจัดการเชิงธุรกิจต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคมและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ได้

สมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
ติดต่อเรา
คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

อัตลักษณ์

คณะบริหารธุรกิจ

  “เป็นขุมพลังความรู้ สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ ผู้ประกอบการุร่นใหม่ที่คิดสร้างสรรค์

ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง”

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ

  “ ผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้ ”

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ก้าวสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ

 เรียนรู้การบริหารในมุมมองใหม่ ฝึกการทำธุรกิจจริง

เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การประสบความสำเร็จ ในสายงานบริหารธุรกิจ

0

 จำนวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจปี 2535

ประมาณ 62 %

0

จำนวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจปี 2545

ประมาณ 69 %

0

จำนวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจปี 2557

ประมาณ 100 %

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการการค้าปลีก

   งานทางด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกทุกรูปแบบรวมถึงการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้ตอบสนองกับความต้องการขององค์การสู่การเป็น ฝ่ายบริหารงานธุรกิจบริการทุกรูปแบบ – คณะบริหารธุรกิจ

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจให้สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย สู่การเป็นนักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการซอฟแวร์ ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ การเจรจาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ที่สู่การเป็นนักการตลาด การนักประสานงานต่างประเทศ ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการอุตสาหกรรม

 การวางแผนและการควบคุมการผลิตขององค์การทางด้านธุรกิจ รวมทั้งการจัดการคุณภาพของบริษัทและองค์การต่างๆสู่การเป็นฝ่ายงานวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์

 มุ่งเน้นความเข้าใจถึงการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดซื้อคลังสินค้า สู่การเป็นฝ่ายการขนส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นำเข้า-ส่งออก ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นฝ่ายบุคคล

รับราชการ เจ้าของธุรกิจ ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการตลาด

 การวางแผนและการควบคุมการผลิตขององค์การทางด้านธุรกิจ รวมทั้งการจัดการคุณภาพของบริษัทและองค์การต่างๆสู่การเป็นฝ่ายงานวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการ

 มุ่งเน้นความเข้าใจถึงการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดซื้อคลังสินค้า สู่การเป็นฝ่ายการขนส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นำเข้า-ส่งออก ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

การเงินการลงทุน

 เกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นฝ่ายบุคคล

รับราชการ เจ้าของธุรกิจ ที่มีความสามารถ – คณะบริหารธุรกิจ

ดูรายละเอียดหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

เรียนต่อที่ไหนดี?

JUST SAY HI AND WE START.

“ผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวสารที่น่าสนใจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

บริการอื่นๆ

เรียนจบแล้วทำงานที่ไหนดี?

REGISTER TO FINE JOBS.

“เริ่มลงทะเบียนหางานกับเรา คณะบริหารธุรกิจ และมาร่วมประสบความสำเร็จไปด้วยกัน”

เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหางาน และผู้ประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจปัจจุบัน

ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ

ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

   ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจค้าปลีก

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

  ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 2 คณะบริหารธุรกิจ – การเงินและการลงทุน

คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการโลจิสติกส์